Pyladyş usuly we HDPE turba kebşirleýiş maşynyna gözegçilik

machine1

Turbany gyzgyn eredýän kebşirleýiş maşynynyň başynda poliwinil hlorid ýaly plastmassa filmleri gaýtadan işlemekden dörän ýokary ýygylykly kebşirleýiş usuly ulanyldy.Turbalara laýyk gelýän gyzgyn ereýän kebşirleýiş maşynlary köplenç kebşirleýji kömekçi materiallary ulanýarlar.Umuman aýdanyňda, kebşirleýiş usullarynyň ýyladyş usullarynyň hemmesi esasy material üçin daşarky ýyladyşy ýerine ýetirmekdir.Bu ýyladyş usullaryna ýyladyş plastinkasynyň görnüşi, pürs görnüşli ýyladyş, gyzgyn howany ýylatmak we zerur kebşirleýiş ýylylygy döretmek üçin mehaniki hereketi ulanýan ýyladyş usuly girýär.

Turbany ýerleşdirýän gyzgyn ereýän kebşirleýiş maşynyny tutuşlygyna gyzdyrmak zerurlygy ýok, iş böleginiň deformasiýasy az we elektrik energiýasynyň sarp edilişi az;tebigy ýagdaýda hapalanmaz;ýyladyş tizligi çalt we ýeriň okislenmegi we dekarburizasiýasy birneme ýeňil;üstüň gatylaşma gatlagy zerurlyklara görä sazlanyp bilner, dolandyrmak aňsat.Heatingyladylandan soň, dolandyryşda has amatly bolan mehanizasiýany we awtomatizasiýany durmuşa geçirip, mehaniki gaýtadan işleýiş liniýasyna gurnalyp bilner we transport çykdajylaryny azaldyp, işçi güýjüni tygşytlap biler we şeýlelik bilen önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrar.

Amal gözegçiligi, prosesi tassyklamak we prosesi ýazga almak arkaly, işleýiş prosesi we kebşirleýiş parametrleriniň awtomatiki kebşirleýiş döwründe duýduryşdan sowulýandygy, adam faktorlaryny peseldýändigi we kebşirlemegiň hilini ýokarlandyrýandygy anyklanylanda turbany ýerleşdirýän gyzgyn ereýän kebşirleýiş enjamy awtomatiki usulda bes edilýär.Kebşirleýiş maglumatlary kompýuter tarapyndan gaýtadan işlenip we derňelip bilner, bu bolsa hil gözegçiliginiň işini ep-esli azaldar.

Kebşirleýiş hilini we turba tor ulgamynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin awtomatiki kebşirleýiş maşynynyň degişli işleýşini yzygiderli barlamak aýratyn möhümdir.Awtomatiki turbany oturtýan gyzgyn ereýän kebşirleýiş enjamy, plastmassany gyzgyn eritmek üçin ýörite enjamdyr.Kebşirleýiş maşynynyň hili kebşirlemegiň hiline gönüden-göni täsir edýär.Esasan gidrawlik ulgamdan, çarçuwadan, armatura, ýyladyş plastinkasyndan, üweýji kesiji we awtomatiki dolandyryş ulgamyndan durýar.


Iş wagty: 17-2022-nji ýanwar