Hdpe turbany kebşirleýiş maşynynyň kebşirleýiş prosesindäki meseleleriň çözgüdi

machine

Turbanyň armaturlaryny kebşirlemek prosesinde gyzgyn ereýän kebşirleýiş maşyny, eger temperatura gaty pes bolsa, gyzgyn kebşirleýiş gutarandan soň, sütüniň kellesiniň kiçidigini, bölekleriniň birneme gowşakdygyny we hatda bolup biljekdigini hem görmek bolýar. aýryldy.Termostaty şu wagt synlasaňyz, termostatyň ekranyndan hakyky temperaturanyň kesgitlenen temperatura ýetmändigini görüp bilersiňiz.

Şeýle problemalar üçin ilki bilen gyzgyn ereýän kebşirleýiş maşynynyň turbasynyň termokupl wyklýuçateliniň açykdygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Notok bolsa, ilki termokupl wyklýuçatelini açyň.Indiki edilmeli zat, birleşmezden ozal hakyky temperaturanyň kesgitlenen temperatura ýetmegine sabyrsyzlyk bilen garaşmakdyr.

Gyzgyn ereýän kebşirleýji maşynyň gyzgyn ereýän kellesiniň we turbanyň gyzgyn ereýän sütüniniň çyzykly gatnaşygy ýokdugy ýüze çykarylsa, gyzgyn eriş gutaransoň, gurluş böleklerini alyň we muny görüp bilersiňiz. gyzgyn ereýän sütün diňe bölekleýin gyzgyn ereýär.Yssy eriş sütüni egilmäge mejbur edilene meňzeýär.Pes temperaturadan tapawutlylykda gurluş düzüm bölekleri gaty güýçlidir.

Şuňa meňzeş hadysa ýüze çykan halatynda dogry gurnalan gurluş düzümini täzeden ýerleşdirmeli.Gyzgyn eredilenden soň adaty bolsa, öňki ýerleşdirişiň ýokdugyny aňladýar.Eger henizem şol bir zat bolsa, işe girizilmeli ýa-da ýerleşdirilmeli.

Turbanyň gyzgyn ereýän kebşirleýiş maşynyna başlangyç düwmesini basanyňyzdan soň, gurluş bölekleriniň ýerleşdirilendigi, çişirilendigi we ş.m. we gyssagly togtatmak düwmesiniň basylandygy, gurluş düzüm bölekleriniň kadaly ýagdaýa getirilendigi ýüze çykaryldy. armatura bazasynyň we çäk sütüniniň täsiri.Gyssagly kömek düwmesi çekilende, gyzgyn ereýän maşyn gyzgyn eremegi dowam etdirýär.

Yssy eriş gutarandan soň syn edilende, gyzgyn ereýän sütüniň kemsidilmesiniň azdygyny görmek bolýar.Munuň sebäbi, basyşyň we gyzgyn eremegiň wagtynyň iki bölege bölünmegidir: gyssagly durmak we basmak we yssy eremegiň wagtynyň ýeterlik däldigini görkezýän gyzgyn eremek.Bu meseläni çözmek üçin ony gyzgyn ereýän guralda goýmaly we ýene-de gyzgyn eremeli.


Iş wagty: 17-2022-nji fewral