Elektrofuziýa kebşirleýiş maşynynyň dürli görnüşli birikdiriş usullary

asdad

Elektrik birleşdirme kebşirleýiş enjamy, PE turbalaryny elektrik birleşdirmek kebşirlemek üçin ýörite enjamdyr.Esasan kebşirlemek üçin hemişelik kebşirleme naprýa .eniýesini ýa-da kebşirleýiş tokyny üpjün edýär we kebşirleýiş netijesini ideal görnüşe ýetirmek üçin kebşirleýiş prosesini kesgitleýär we gözegçilikde saklaýar.Tehniki taýdan aýtsak, elektrik kebşirleýji maşyn elektrik üpjünçiliginiň çägine degişlidir.Kuwwatly elektronika endiklerini, işjeň dolandyryş ukyplaryny, işjeň kesgitlemek we işjeň kesgitlemek endiklerini, kompýuter enjamlaryny, programma üpjünçiligini, görkeziş endiklerini, ştrih-kod skanerini we maglumat bazasynyň başarnyklaryny birleşdirýär.Biri.

Häzirki wagtda elektrofuzion kebşirleýiş maşynlarynyň köpüsi polatdan ýasalan skelet PE turbalaryny kebşirlemekde ulanylýar.Baglanyş usuly hem örän möhümdir.Mysal üçin, kebşirleme usuly.Ultrases ses titremesi kebşirleme kellesi bilen birlikde kebşä geçirilýär.Garşylyk uly, şonuň üçin kebşirlemegiň interfeýsini eredýän ýerli ýokary temperatura döredilýär.Belli bir basyş astynda iki kebşirlemek owadan, çalt we berk kebşirleme effektini gazanyp biler.

Implantasiýa (goýmak) usulynda, hoz ýa-da beýleki metallar plastmassa işine salynmalydyr.Ilki bilen ultrases tolkuny metala geçirilýär we metal jisim ýokary tizlikli yrgyldy arkaly gönüden-göni galyp edilen plastmassada ýerleşdirilýär.Şol bir wagtyň özünde, plastmassa eräp, berkidilenden soň ornaşdyrmak tamamlanýar.Galyplaýyş usuly, plastmassa işini derrew eretmek we şekillendirmek üçin ultrases tolkunlaryny ulanýar.Plastmassa gatylaşanda, metal ýa-da plastmassanyň beýleki materiallary berk bolup biler.

Kesmek usuly kebşirleýiş kellesiniň we düýbüniň ýörite dizaýn usulyny ulanýar.Plastmassa iş bölegi ýaňy sanjym edilende, göni plastmassa şahasyna basylýar we kesmegiň täsiri ultrases sesiniň üsti bilen gazanylýar.Aýlaw usuly metaldan we plastmassadan ýa-da dürli häsiýetli iki bölek plastmassadan birleşmekdir.Kebşirlemäniň döwülmegi, owadan we güýçli bolmagy üçin ultrases şöhlelendiriş usuly ulanylyp bilner.

Mundan başga-da, elektrofýuziýa kebşirleýiş enjamy dürli kebşirleýiş kellelerini dürli nokatlarda kebşirlemek üçin kiçijik kebşirleýiş usulyny ulanyp biler ýa-da ýetmek üçin diş şekilli kebşirleýiş kelleleriniň tutuş hatary iki plastmassa işine gönüden-göni basylyp bilner. kebşirlemegiň täsiri.


Iş wagty: Noýabr-29-2021