“Butt fusion” kebşirleýiş maşynynyň sowadyş prosesi nähili?

cooling

Gyzgyn ereýän düwme kebşirleýjisi işleýän mahaly, süýräp garşylygy mümkin boldugyça azaldyň we turbanyň ýa-da düwmäniň kebşirleýjisine gabat gelýän turbanyň spigot ujuny gysyň;düwme kebşirleýjiniň turbanyň diametrine we adaty düwme sikline laýyk gelýändigini barlaň;Göçürilýän guraly süýşüriň, Turbanyň ujuny degirmen kesiji bilen tekizläň.Çekiş basyşy, degirmen kesiji iki gapdalynda durnukly çybyk öndürmek üçin ýeterlik bolmaly.Turbanyň ýa-da armaturlaryň uçlary tekiz we biri-birine parallel bolanda meýilnamalaşdyrmak tamamlanýar

Soňra basyşy peseldiň, turbadaky we armaturlaryň döremeginiň öňüni almak üçin üweýji kesiji togalanmagyny saklaň;gysgyjyny yza süýşüriň we gyzgyn ereýän düwme kebşirleýjisindäki turbalar ýa-da armaturlar biri-birine degip, ýagdaýyny barlamak üçin üweýji kesiji aýyryň.Turbanyň spigot ujy ýa-da fitingi mümkin boldugyça deňleşdirilmelidir, birikdiriş prosedurasynda bellenilen ofsetden ýokary bolmaz, ýagny turba diwarynyň galyňlygynyň 10% -i we 1mm-den pes bolsa 1mm.

Gyzgyn ereýän düwme kebşirleýjiniň sürtülme ýitgileri we hereketli gysgyçlary öňe süýşürmegiň garşylygy sebäpli ýüze çykýan goşmaça garşylyk, bu düwmäni kebşirlemegiň zerur basyşyna goşýar.Zerur bolsa, kebşirleýiş ýüzüni we ýyladyş guralyny arassalaň, polietilen galyndylaryny ýyladyş guralyna agaç gyryjy bilen çalyň;heatingyladyş guralynyň kebşirleýiş ýüzüniň örtüginiň bitewidigini ýa-da çyzylmandygyny barlaň.

Heatingyladyş guralyny turbanyň ujuna goýuň, turbany gyzgyn ereýän düwme kebşirleýjisine ýyladyş guralyna ýakyn ediň we ereýän flanes görkezilen giňlige ýetýänçä belli bir basyş ediň;turbany we ýyladyş guralynyň soňky ýüzi saklanar ýaly basyşy peseldiň.Degmek;endotermiki pursat ýetensoň, düwme kebşirleýjiniň hereketlendiriji gysgyjyny yza süýşüriň we ýyladyjy zady aýyryň.Heatingyladyş guralyny herekete getirende eredilen ujuň zaýalanandygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin gyzdyrylan turbanyň ujuna tiz göz aýlaň, soňra turbanyň ujuna degmek üçin düwme kebşirleýjiniň hereketlendiriji gysgyjyny täzeden süýşüriň.

Düwmäni kebşirlemegiň we soňraky sowadyş prosesinde gyzgyn ereýän düwme kebşirleýiş enjamy belli bir basyşy saklamalydyr;düwmäni kebşirlemek we sowatmak wagty ýetenden soň, düwmäni kebşirlemek maşynynyň basyşy nola öwrülýär.


Iş wagty: -20anwar-25-2022